ZAKRES SPRAW
ADWOKACI
Z WOKANDY
OBSŁUGA KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH

Koszty procesu

Co składa się na "koszty procesu"?

Odp.: Na "koszty procesu" - oprócz naszego wynagrodzenia - składają się także opłaty, jakie pobiera Skarb Państwa (opłaty sądowe) oraz wydatki (należności świadków, biegłych, tłumaczy).
Są to m.in.: wpis od pozwu (najczęściej wynoszący 5% od wartości przedmiotu sporu - czyli w uproszczeniu kwoty, której dochodzimy przed sądem), wydatki na biegłych sądowych oraz wpis od ewentualnej apelacji (wynoszący najczęściej także 5% - od wartości przedmiotu zaskarżenia). W niektórych sprawach wpisy od pozwu, czy apelacji - mają charakter wpisów stałych, tzn. określone są kwotowo, np. wpis od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Przepisy regulujące opłaty bywają niekiedy zawiłe - i o wysokość opłaty najlepiej spytać profesjonalistę lub w sądzie.

W przypadku wygrania sprawy poniesione na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu - sąd zasądza od strony przegrywającej.

W przypadku przegrania sprawy przegrany - oprócz kosztów przypadających Skarbowi Państwa - ponosi także koszty zastępstwa procesowego strony wygrywającej - ich wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Przykładowo dla spraw o WPS większym od 50.000 zł koszty te wynoszą 3.600 zł, a dla spraw o WPS większym od 200.000 zł koszty te wynoszą 7.200 zł.

Z uwagi na konieczność pokrywania kosztów w przypadku przegrania procesu, tak ważną jest profesjonalna analiza sprawy przed wytoczeniem powództwa. W zasadzie w żadnej sprawie nie można przewidzieć wyniku. W każdym procesie mogą się bowiem wydarzyć rzeczy nieprzewidywalne, a i sama interpretacja przepisów prawa często bywa różna - w zależności od składu sądu. Można jednak w sposób przybliżony określić ryzyko przegrania sprawy.

Kiedy należy uiścić opłaty związane z procesem?

Odp.: Wpis od pozwu wnosi się łącznie z pozwem. Wydatki związane z postępowaniem dowodowym (np. opiniami biegłych) uiszcza się na wezwanie sądu. Wpis od apelacji należy uiścić wnosząc apelację.

Co jeżeli nie stać mnie na wniesienie opłat sądowych - czy mogę starać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych?

Odp.: Tak, ale należy pamiętać, że zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych nie jest równoznaczne z tym, że jeżeli sprawę przegramy - nie poniesiemy kosztów. Zwolnienie oznacza tylko tyle, że koszty procesu są TYMCZASOWO ponoszone przez Skarb Państwa. O kosztach orzeka sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji i w przypadku przegrania sprawy może obciążyć nimi w całości albo w części stronę, pomimo iż była zwolniona od kosztów sądowych.

Czy sąd zawsze zwalnia od całości kosztów sądowych?

Odp.: Nie, sąd może zwolnić od całości kosztów sądowych (opłat i wydatków), ale może też zwolnić tylko od opłat sądowych, albo tylko od konkretnej opłaty (np. wpisu od pozwu), a nawet tylko od części opłaty (np. od wpisu od pozwu ponad kwotę 500 zł).

W jaki sposób uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

Odp.: Należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów procesu oraz dołączyć do niego oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (druk do pobrania w sekcji "POBIERZ"). Kiedy powierzacie Państwo prowadzenie nam sprawy, sam wniosek składamy my. Pomagamy także w wypełnieniu druku oświadczenia.

W jaki sposób wypełnić druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania?

Odp.: W nowych drukach dosyć szczegółowo omówiono każdą z rubryk wniosku. Poniżej omówię najczęściej występujące problemy.

Jeżeli wypełniacie Państwo druk na nasze potrzeby i nie znacie sądu, do którego składany jest wniosek - proszę rubrykę pozostawić psutą. Podobnie zazwyczaj pusta zostaje rubryka sygnatura akt.

W rubryce "Stan rodzinny" wpisujecie Państwo wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym - oprócz samego siebie. Może być tak, że mieszkańców jednego domu można podzielić na grupy - stanowiące odrębne gospodarstwa domowe. Dla przykładu: w jednym domu mogą zamieszkiwać oprócz rodziców z dziećmi także dziadkowie - którzy jednak gospodarują samodzielnie swoimi własnymi dochodami, sami sobie gotują, a opłaty za media są dzielone pomiędzy dwa gospodarstwa domowe.

W rubrykach dotyczących "Majątku" wpisujemy te nieruchomości i ruchomości, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami (określamy wtedy udział np. 1/2). Jeżeli nie posiadamy jakiegoś wyszczególnionego majątku - w rubrykę wpisujemy wyrazy: NIE POSIADAM. Radzimy unikać niejednoznacznych sformułowań typu: "nie dotyczy". Osoby które nie są właścicielami nieruchomości przeznaczonej do zamieszkania - powinny wpisać w odpowiednią rubrykę gdzie zamieszkują (np. zamieszkuję w domu jednorodzinnym stanowiącym własność mojej matki).

W rubryce "Zobowiazania i stale wydatki" należy wpisać w ujęciu miesięcznym (!) podstawowe wydatki (czynsz za mieszkanie, opłaty za gaz i prąd, etc., wydatki na leki - ze wskazaniem chorób, leków i osob których one dotyczą, wydatki na środki czystości i higieny osobistej dla wszystkich domowników, wydatki na wyżywienie dla wszystkich domowników, etc.);

W rubryce "Inne dane" można wpisać np. że w utrzymaniu pomagają nam inne osoby (gdy wydatki są większe od dochodów), korzystamy z pomocy socjalnej (stołówki, etc.), albo np. że dochody które wpisaliśmy w rubryce nr 6 są ograniczone czasowo (rozpoczęliśmy pracę 3 miesiące wcześniej, albo kończy nam się umowa). W tym miejscu możemy także wyjaśnić, iż jesteśmy osobami bezrobotnymi (należy wpisać od kiedy oraz czy i kiedy wcześniej pracowaliśmy).

Komu należy się zwolnienie od kosztów sądowych?

Odp.: Prawo jest tutaj lakoniczne i mówi, że "zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny". Tak na prawdę, o tym czy zostaniecie Państwo zwolnieni od kosztów sądowych - zdecyduje sąd. ZAWSZE MOŻNA SPRÓBOWAĆ!

 

>> KONTAKT <<

 

B R O S Z U R Y
I N F O R M A C Y J N E:

 

P O B I E R Z:

 

adw. Bartosz Kińczyk - e-mail: bartosz@kinczyk.com

TEL.: 509 58 59 58 ; TEL./FAX: 17 852 20 17
NIP: 813 323 71 94 ; REGON: 180 598 124
BANK: 63 1240 2614 1111 0010 3429 6195
adw. Lesław M. Kińczyk - e-mail: kancelaria@kinczyk.com

TEL.: 508 250 417 ; TEL./FAX: 17 85 20 447
NIP: 813 001 54 87 ; REGON: 691 552 827
BANK: 68 2030 0045 1110 0000 0077 1680

Wspólny ADRES: ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów (vis a vis Muzeum Okręgowego; wejście z boku budynku od ul. Fircowskiego) MAPA