ZAKRES SPRAW
ADWOKACI
Z WOKANDY
OBSŁUGA KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH

Wypadki drogowe

(aktualizowano grudzień 2014 r.)

Byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego - jako: KIEROWCA, PASAŻER (samochodu, autobusu, pociągu, łodzi, promu, etc.) albo PIESZY i doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a może w wyniku takiego zdarzenia niestety zmarł ktoś z Twoich bliskich?

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie!

Po pierwsze musisz wiedzieć, że swoich roszczeń możesz dochodzić nawet wiele lat po wypadku.
Jeżeli zdarzenie, które spowodowało szkodę stanowiło przestępstwo (a tak jest najczęściej), tzw. okres przedawnienia roszczeń wynosi obecnie 20 lat! W praktyce (z uwagi na zmiany w przepisach) - co do zasady - nieprzedawnione są roszczenia ze zdarzeń zaistniałych od dnia 10 sierpnia 1997 r.. Czasami także starsze, jeżeli np. doszło do przerwania biegu przedawnienia poprzez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zobowiązanego.

Po drugie musisz wiedzieć, iż wszystkie zdarzenia drogowe (a to najczęstsze wypadki komunikacyjne) korzystają z systemu ubezpieczeń, na który składa się m.in. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane w związku z ruchem tych pojazdów oraz instytucje: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (odpowiadający za szkody w sytuacjach kiedy sprawca jest nieznany lub nie zawarł umowy ubezpieczenia) oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (odpowiadające za szkody wyrządzone na terenie RP przez samochody zarejestrowane zagranicą).
Jeżeli zatem do wypadku doszło na terytorium Polski - to masz pewność, że za wyrządzoną Ci szkodę będzie ponosił odpowiedzialność podmiot, który jest wypłacalny - nawet jeżeli wysokość szkody wyniesie kilkaset tysięcy złotych, czy ponad milion złotych - oraz przeciwko któremu można będzie wytoczyć proces cywilny w Polsce.

Jeżeli do wypadku komunikacyjnego doszło poza terytorium Polski - też masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń, chociaż nie jest to już tak łatwe.

Pamiętaj także, że za szkodę na osobie, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również w przypadku, gdy jej sprawcą był Twój małżonek i to, pomimo iż samochód stanowił Waszą współwłasność (chodzi głównie o sytuacje, kiedy byłeś psażerem pojazdu kierowanego przez małżonka, który spowodował wypadek).

Po trzecie musisz wiedzieć, że organy ścigania oraz sądy karne często mylą się wydając postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa, czy nawet uniewinniając oskarżonych.
Bez wnikania w przyczyny takiego stanu rzeczy pamiętaj, że postanowienie u umorzeniu postępowania, a nawet karne wyroki uniewinniające - nie wiążą sądu cywilnego.

Warto zatem sprawdzić, czy w w/w wypadkach rzeczywiście posiadacz pojazdu nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną Tobie szkodę - tym bardziej, że jego odpowiedzialność jest z reguły oparta na zaostrzonej zasadzie odpowiedzialności (zasadzie ryzyka). Tylko zatem wyrządzenie szkody w wyniku zadziałania siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej - zwalnia go z odpowiedzialności.

Jeżeli rzeczywiście przyczyniłeś się do zaistnienia wypadku i powstania szkody - możesz liczyć na częściowe naprawienie szkody.

Z uwagi na politykę ubezpieczycieli oraz rynkowy charakter ich działalności (zasada maksymalizacji zysku) - dochodzenie swoich roszczeń zazwyczaj nie jest proste. Warto od samego początku powierzyć to wyspecjalizowanemu adwokatowi lub radcy prawnemu. Ubezpieczyciele znacznie bowiem zaniżają wypłacane świadczenia i przez to większość spraw wymaga wytoczenia powództwa.
Uśredniając można powiedzieć, iż w procesach sądowych wygrywa się 3-5 razy więcej, niż uznają ubezpieczyciele w toku postępowań likwidacyjnych, chociaż są przypadki kiedy jeszcze więcej.

Większość poszkodowanych nie wie ponadto jakich roszczeń i w jakich kwotach może dochodzić.

Naszym Klientom, bezpośrednio poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, dochodzimy wszelkich roszczeń:

- odszkodowania związanego z kosztami leczenia (w tym: kosztów przejazdów, opieki sprawowanej przez osoby trzecie, uzupełniającego odżywiania, kosztów lekarstw, etc.);

- odszkodowania z tytułu kosztów przygotowania do innego zawodu (w przypadku inwalidztwa);

- renty z tytułu utraconej w wyniku wypadku całkowicie lub częściowo zdolności do pracy;

- renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. stałych kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji, etc.) lub zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość (brak możliwości uzyskania wykształcenia, zatrudnienia lub pracy w wyuczonym zawodzie, korzystania z posiadanego przed wypadkiem talentu, np. na skutek niesprawności kończyny, etc.);

- odszkodowania z tytułu strat rzeczowych (uszkodzenie lub utrata rzeczy.);

- zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia (uwzględniając cierpienia fizyczne i psychiczne, trwały uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, utratę zdolności do pracy i wiele innych indywidualnych kryteriów).

Najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym (rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, dziadkom, wnukom, konkubentom, etc.) - dochodzimy:

- zwrotu kosztów leczenia, osobie która je poniosła;

- zwrotu kosztów pogrzebu (w tym: kosztów ceremoniału pogrzebowego, nagrobka, wieńców, kwiatów, zniczy, przyjęcia dla żałobników, etc.);

- renty wynikającej z obowiązku alimentacyjnego lub dobrowolnego dostarczania środków utrzymania przez osobę zmarłą; stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej (w przypadku utraty źródeł utrzymania rodziny, utraty pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy rolnego, etc.);

- stosownego odszkodowania, jeżeli śmierć osoby najbliższej spowodowała znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej uprawnionego;

- zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

 

Pamiętaj, znacznie łatwiej jest nam prowadzić profesjonalnie Twoją sprawę od samego początku, niż naprawiać czyjeś błędy.

Porada prawna polegająca na rozpoznaniu stanu sprawy dot. wypadku komunikacyjnego - jest BEZPŁATNA!

 

>> KONTAKT <<

 

B R O S Z U R Y
I N F O R M A C Y J N E:

 

P O B I E R Z:

 

adw. Bartosz Kińczyk - e-mail: bartosz@kinczyk.com

TEL.: 509 58 59 58 ; TEL./FAX: 17 852 20 17
NIP: 813 323 71 94 ; REGON: 180 598 124
BANK: 63 1240 2614 1111 0010 3429 6195
adw. Lesław M. Kińczyk - e-mail: kancelaria@kinczyk.com

TEL.: 508 250 417 ; TEL./FAX: 17 85 20 447
NIP: 813 001 54 87 ; REGON: 691 552 827
BANK: 68 2030 0045 1110 0000 0077 1680

Wspólny ADRES: ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów (vis a vis Muzeum Okręgowego; wejście z boku budynku od ul. Fircowskiego) MAPA