ZAKRES SPRAW
ADWOKACI
Z WOKANDY
OBSŁUGA KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH
W tym miejscu dzielimy się najciekawszymi wyrokami sądowymi (z uwagi na ochronę naszych Klientów nie wskazujemy sygnatur spraw):
  • prawomocnym wyrokiem z dnia 15 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził na rzecz ok. 30-letniej powódki kwotę 230.000 zł ponad dobrowolnie wypłacone przez pozwanego 20.000 zł (łącznie 250.000 zł) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią jej męża w katastrofie drogowej z września 2008 r.;

  • prawomocnym wyrokiem z dnia 31 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził na rzecz ok. 50-letniej powódki kwotę 150.000 zł ponad wypłacone przez pozwanego 20.000 zł (łącznie 170.000 zł) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w zwiazku ze śmiercią jej męża w katastrofie drogowej z września 2008 r.;

  • prawomocnym wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził na rzecz powódki kwotę 150.000 zł ponad dobrowolnie wypłaconą kwotę 30.000 zł (łącznie 180.000 zł) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w zwiśzku ze śmiercią jej 20-letniego syna w katastrofie drogowej z września 2008 r.;

  • wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził na rzecz powoda 70.000 zł ponad dobrowolnie wypłacone 30.000 zł (łącznie 100.000 zł) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią jego 20-letniego syna w katastrofie drogowej z września 2008 r.; na skutek wniesienia apelacji Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 23 lutego 2012 r. podwyższył zadośćuczynienie o 80.000 zł (do łącznej kwoty 180.000 zł);

  • prawomocnym wyrokiem z dnia 20 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 par. 1 k.c. na rzecz powódki kwotę 140.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią dwójki jej dzieci w wypadku z 2004 r.; Tym samym wyrokiem zasądzono zadośćuczynienie na rzecz brata zmarłych w kwocie 100.000 zł;

  • wyrokiem z dnia 18 czerwca 2013 r. Sądu Okręgowego w Rzeszowie zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2014 r., Sądy zasądziły na rzecz mał. powoda kwotę 175.000 zł ponad dobrowolnie wypłaconą kwotę 15.000 zł (łącznie 190.000 zł) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią jego matki; Tym samym wyrokiem zasądzono na rzecz męża zmarłej kwotę 165.000 zł ponad dobrowolnie wypłaconą kwotę 15.000 zł (łącznie 180.000 zł);

  • prawomocnym wyrokiem z dnia 9 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu zasądził w oparciu o art. 448 k.c. w zw. z art. 24 par. 1 k.c. na rzecz rodziców kwoty po 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią ich dwuletniego dziecka w wypadku z 1998 r.; Przed wszczęciem postępowania sądowego ubezpieczyciel odmówił jakiejkolwiek wypłaty.

  • wyrokiem z dnia 18 października 2012 r. Sądu Rejonowego w Strzyżowie, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2013 r. Sąd przesądził, iż nie przysługuje Skarbowi Państwa Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji roszczenie regresowe z tytułu wypłaty na rzecz policjanta jednorazowego odszkodowania za wypadek w służbie p/ko naszej Klientce na podstawie art. 441 par. 3 k.c. - oddalając powództwo w tym zakresie i podzielając uchwałę SN z dnia 8 października 2010 r., sygn. akt III CZP 35/10;

  • prawomocnym wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Kielcach oddalił powództwo COMPENSA TU S.A. o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności oraz uwzględił powództwo wzajemne kształtując stosunek prawny pomiędzy w/w podmiotem, a jego klientem (stronami umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) w ten sposób, ż oznaczył wykonanie zobowiązania COMPENSA TU S.A. z zawartej polisy do sumy gwarancyjnej w wysokości 600.000 EURO w miejsce sumy wynoszącej 11,5 mld starych złotych (która się wyczerpała w toku pobierania przez naszego Klienta renty) - podwyższając tym samy sumę gwarancyjną w oparciu o art. 357(1) k.c.;

 

>> KONTAKT <<

 

B R O S Z U R Y
I N F O R M A C Y J N E:

 

P O B I E R Z:

 

adw. Bartosz Kińczyk - e-mail: bartosz@kinczyk.com

TEL.: 509 58 59 58 ; TEL./FAX: 17 852 20 17
NIP: 813 323 71 94 ; REGON: 180 598 124
BANK: 63 1240 2614 1111 0010 3429 6195
adw. Lesław M. Kińczyk - e-mail: kancelaria@kinczyk.com

TEL.: 508 250 417 ; TEL./FAX: 17 85 20 447
NIP: 813 001 54 87 ; REGON: 691 552 827
BANK: 68 2030 0045 1110 0000 0077 1680

Wspólny ADRES: ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów (vis a vis Muzeum Okręgowego; wejście z boku budynku od ul. Fircowskiego) MAPA